Translate

19 Eylül 2014 Cuma

"Hac" daki gerçek..

Frekans dalgalarının ilginç özelliği, yeterince birbirlerine yaklaşıp, üst üste geçtiklerinde, kendi bireyselliklerinden vaz geçerek "tek bir güçlü dalga" oluşturmalarıdır. Lazer’ler de bu mantıkla yapılmıştır. Üst üste getirilen zayıf frekans dalgaları tek güçlü bir lazer dalgasını oluştururlar.

Bundan dolayı toplu olarak yapılan dua’lar, ibadetler ve en önemlisi Hac da “Arafat”da aynı an’da bulunan milyonlarca insan beyni’nin, enerjisi çok yüksek mekanda, aynı frekansta yaydığı dalgaların birleşerek olağanüstü güçte tek bir frekans dalgasını oluşturması (lazer ışını gibi) ile orada bulunanların beynin’de oluşan açılım ve bunun etkileri çok muazzamdır.

Bugün teknolojide yüksek frekanslı ses dalgaları vasıtası ile hassas mekanikte, elektrikli ve elektronik yapı gruplarında ultrasonik temizleme metoduyla düşük frekanslar silinip,yok edilerek temizlik yapılmaktadır.

Yaşam içerisinde ki düşünce ve fiillerden oluşan bilinç altında kaydedilen haller de sonuçta belirli frekans dalgalarıdır.

Hac'da özellikle Arafat da milyonlarca insanın yüksek iman, teslimiyet bilinci ile "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" diyerek oluşturdukları yüksek frekans dalgası güçlü bir lazer dalgası etkisi oluşturarak o zamana kadar birimsel bilinçlerde kayıtlanmış düşük frekans dalgalarını otomatikman silmekte, temizlemektedir. 

Onun için “Hac” Arafat’tır. Arafat olmadan “Hac” olmaz denmiştir. (Arafat kısmının yapılmadığı zamanlardaki Kabe’ye yapılan ziyaretler “Hac” olarak kabul edilmemekte, umre olarak değerlendirilmektedir.) Bundan dolayı din (sistem) de “Hac” kesinlikle yapılması istenen (farz) bir ibadet olarak belirtilmiştir.

Yalnız bu durum için kesin teslimiyet ve iman gerekir. Aksi durumda negatifin artması da söz konusu olabilmektedir. Bunun için Hz. Muhammed; Hac'ca gidip de "acaba benim günahlarım affoldu mu; diye şüpheye düşen kimse, yeryüzündeki en büyük günahkâr (negatif enerji sahibi) olur." demiştir.

Bu durum Hac'ca gidip gelmiş kimselerde gözlenebilir. Hac’cın etkisi kişide o ana kadar sahip olduğu negatif veya pozitif enerjinin o oranda artmasına sebebiyet verdiğinden, Hac'ca gidip gelenlerde veya enerjisi yüksek mekanlarda bulunanlarda, bir süre sonra olumlu yönde gelişmeler görüldüğü gibi, bazı kimselerin davranışlarında ve yaşantısında olumsuzlukların arttığı da gözlemlenmektedir. Bundan dolayı Hac'ca giden kimselerin bilinçlerini temizleyip, arındırmaları çok önemli bir ayrıntı oluşturmaktadır.

 Bu olay nasuh tövbesi (gerçekten teslimiyet ile yapılan tövbe) sırasında oluşan yüksek frekansın derecesi oranında düşük frekens dalgalarını silinmesinde de geçerli olmaktadır.

26 Ağustos 2014 Salı

Geçmiş ve Geleceği değiştirmek

Allah indinde zaman ve mekan kavramı olmadığı için “geçmiş, şimdi, gelecek” aynı noktada, aynı “an”dadır. Dolayısı bu boyut itibari ile her şey olmuş bitmiştir. Hz. Muhammed bu olayı "Allah’ın ilminde kalem (her şeyi yazmış) kurumuştur.” Hadisi ile ifade etmiştir. İnsan indinde ise zaman ve mekan içerisinde algılayanın algısına(niyet, düşünce, vb.) göre mana şekil bulmaktadır.

Evrensel sistem içerisinde geçmişin etkisi, geleceğe yön verirken, farkında olmasak da gelecek de geçmişe etki edebilmektedir. Çünkü sistem de “an” içerisin de saklı düzen halinde geçmiş ve gelecek birlikte hareket etmektedirler.

Atom altı boyut itibari ile “geçmiş, şimdi, gelecek” birbirlerini etkileyerek aynı doğrultuda ortak bütünsel, eş zamanlı bir davranış sergilemektedirler. Buradaki etkileşim klasik anlamdaki etki, tepki biçiminde olmayıp bilgilendirme şeklinde olmaktadır. Gelen bilgi yüklü dalga, sahip olduğu tüm bilgiyi çevresine aktararak, bütünün bu bilgi doğrultusundaki hareketini belirler.

Yani holografik yapı (her zerrede, bütünün kodlu oluşu) nedeni ile parçacığa o an da yapılan herhangi bir bilgilendirme (niyet, düşünce, vb.) diğer parçacıklarında bu doğrultuda birbirlerine bağlanmasını sağlar. Bu da parçalanmamış geçmiş ve geleceğin aynı an da olduğu bir bütünsel liği oluşturur.

 Bütünün bu bilgi doğrultusunda şekillenmesi, bir sonraki an da yani “gelecek” de açığa çıkan fiili de, bu bilgi (niyet, düşünce) doğrultusunda oluşturur. Yani varlık bütündeki bilgi içerisinden sahip olduğu veri tabanının kapasitesi doğrultusundaki algılama (niyet, düşünceler) ile bir sonraki “an” daki yaşayacaklarını oluşturmaktadır.

Geçmiş, gelecek her an gelen bilgi (niyet, dilek, vb.) doğrultusunda birbirlerini bilgilendirmek sureti ile etkileyerek aynı doğrultuda ortak bütünsel bir davranış oluşturduklarından “an” da ki kuantum etkileşmeleri sonucu “geçmiş” de ki bilgide otomatikman bu bütünsellik doğrultusunda değişir.

Dolayısı ile bir bütünün her hangi bir diliminde (geçmiş, gelecek) vuku bulan bir olay, otomatikman diğer dilimleri de etkilemektedir. Buna göre geçmişte yaşanan bir olay, geleceğe etki edebiliyorsa, gelecekte yaşanacak bir olayda geçmişe etki edebilmektedir.

 Bundan dolayı her düşünce, her niyet (dualar- beddualar) diğer dilimleri de otomatikman etkileyerek değiştirmektedir. “Bu olay Kuran'da (Zümer suresi/ 35) "Allah, onların geçmiş de yaptıkları en kötü şeyleri (günahları) dahi örter (değiştirir). Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek, onları mükâfatlandırır (günahlarını sevaba çevirir) şeklinde ifade edilmiştir.”

Yani “an” itibari ile sabit bir gelecek olmadığı gibi, sabit bir geçmiş de bulunmamaktadır. Algılamalarımız (niyet, dilek, düşünce, vb.) sonucu her an farklı bir geçmişi farkında olmasak da oluşturarak yaşamaktayız. Bu da Kuran’da (Rahman suresi/29) “O her an yeni bir oluş, yeni bir yaratış üzerinedir” şeklinde ifade edilmiştir.

6 Ağustos 2014 Çarşamba

Niyet tohumları - On sekiz bin Alem

Yaratma denilen şey, bütünde zaman ve mekana bağlı olmaksızın eş zamanlı olarak var olan sınırsız bilgi (data) nın, sınırlı veri tabanına sahip terkipsel yapı (varlık) tarafından zaman ve mekan içerisinde fiil (efal) olarak algılanması olayıdır.

Aslında algılayan "gerçeği" yaratmaz. Sadece an içerisinde data olarak var olan olasılıklardan birine beyin veri tabanı ile bir şekil verir. Gelen dalga yapıdaki bilgi, yine aslı dalga yapı olan parçacığı (terkipsel yapının veri tabanını) irrite ederek, bilgilendirip, yorumlayarak beyin içinde oluşan çok boyutlu holografik görüntü (data) yı oluşturur. Beyin tarafından dışa projekte edilen bu data’nın algılanması ile de kişide madde olarak algıladığı dünyası, yaşamı oluşur.

Holografik sistem gereği varlığın öz’ünde, bütünde bir fiilin oluşabilecek tüm ihtimalleri (olmuş-olacak) her şey data olarak kayıtlıdır. Burada herhangi bir fiziksel oluşum, olması gereken durumların bir tanesinde değil birçok durumun hepsinde eşzamanlı olarak bulunabilmektedir. Yani her birimiz boyut, boyut bütünü tüm seçenekleri ile içimizde taşırız. Geçmişte bu sırra varan Allah dostları buna “On sekiz bin Alem” derken, günümüz modern bilimi bu tespiti “paralel evrenler” olarak isimlendirmektedir. 

Eş zamanlı olarak, mevcut olan bu evrenler arasında yapılacak boyutsal kuantum sıçramaları (niyet, dilek, vb.) ile oluşacak "yeni oluşumlar" kişinin dünya(sın)da “yaşam” olarak yerini alır. Yani sınırlı kapasiteye sahip varlıklar, bütündeki bilgiden, kendi kapasitesi oranında değerlendirdikleri data’yı yaşadıkları zaman olarak algılarlar.

Evrendeki her şey bilgi ve bilginin çeşitli şekillere bürünmesidir. Bilginin madde şekli olduğu gibi enerji şeklide mevcuttur. Bilginin enerji hali “data” (dijital yazılım) dır.

 Yaşamımız olarak kabullendiğimiz her şey de aslında, bilincin sahip olduğu veri tabanı oranında algıladığı bilgi (niyet, dilek ve düşünceler) doğrultusunda kabullenerek oluşturduğu varsayımdan ibaret sanal bir yapıdır. Şu anda düşünmekte olduklarınız, niyetleriniz gelecekte yaşantınızı oluşturacaktır. Üzerinde en çok düşünüp, odaklandığınız şey bir süre sonra dünyanız olarak karşınıza gelecek, yaşamınız olacaktır.

Çünkü düşünce ile tahayyül dünyamıza davet ettiğimiz şeyler bir süre sonra bizi etkisi altına alır. Düşündüğümüz, inandığımız, o obje ile bütünleşmeye başlar. Onun halini giyiniriz.

Mevlana’nın dediği gibi: "Sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün Gülistan olursun. Diken düşünürsün Dikenlik olursun.” 

Kuran bu gerçeği (Bakara suresi/284) de  " Allâh her şeye kaadir'dir. Bilinçlerinizde (niyetinizde, düşüncenizde) ne varsa, açıklasanız da gizleseniz de Allâh onun sonuçlarını size yaşatır.” Şeklinde ifade ederken, Hz. Muhammed de "Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey verilir.” Hadisi ile konuya dikkat çekmiştir.
Bu yüzden sorgulamadan, araştırmadan körü, körüne inanılan sentetik düşünce kalıpları (dedikodular, yalanlar, vb.) kişinin dünyasında bir süre sonra hoşnut olmadığı yaşamı olarak yerini alır.

Çünkü, atom altı boyutundaki enerji parçacıkları olan "kuantlar/melikler" kişinin bilincinde oluşturduğu inançlarını, istek ve arzularını “olumlu-olumsuz, iyi-kötü” gibi hiç bir ayırıma tabi tutmaksızın, hepsini bilincin "istek ve arzuları" olarak kabul edip, benzer dalgaları çekip kişinin dünya(sın)da fiilleri oluşturmak suretiyle tam "itaatlerini - kulluklarını" yerine getirirler. Bu da kişinin yaşamını oluşturur.

Hayatından şikayet edip, hayatındaki her hangi bir şeyi değiştirmek isteyen dışarıda değiştirilmesi gereken hiçbir şeyin olmadığının farkına varıp, değişmesi gerekenin kendi algılama, değerlendirme sistemi olduğunu kavradığında, bundan sonraki yaşamına yön verebilir. 

 Bunun içinde kendi algı değerlendirme sistemini (veri tabanını) yenilemesi gerekir. Birimsel varlık algılatması oluşturarak özünden, bütünden kendisini her an perdelemekte olan nefsi (terkibi) ile yapacağı mücadelede, terkibini kırabildiği oranda perdesini (nefsini) kaldıracak ve hakikati görüp, yapacağı çalışmalar ile dünyasını daha iyi algılayabilecektir. Bu yüzden insanın kendisine daha iyi bir gelecek, daha iyi bir yaşam dolu dünya oluşturabilmesi için bilgi ışığında tefekkür ederek, analitik düşünce yapısını geliştirmesi tahmin edemeyeceği kadar çok önemlidir.
4 Nisan 2014 Cuma

Yaşamın Frekans Ayarları

Maddenin özelliklerini de belirleyen titreşimler canlı organizmaların tümünde çok karmaşık ve çoğunlukla da gizemli pek çok şeyin sebebidir. Evrende her şeyin frekans dalgalarının titreşimi neticesinde oluşmakta olduğu günümüzde bilimsel bir gerçektir. Evrendeki canlı cansız her şey bu titreşimlerle bir şeyleri bir şeylere çekmekte veya itmektedir.

  İnsan gündelik bilinç hallerinde,madde alemde (üst beyin) algılama yaşadığında konuşarak iletişim kurar. Yüksek frekanslı mana alemlerinde kendini bulduğunda (alt beyin) ise iletişimi gözlerle kurar. Çünkü  Üst beyninde alfa frekansı, alt beyninde ise delta frekansı hakimdir.

 İnsanın hala sırlarını tam olarak çözemediği beyin, değişik dalga boylarında titreşimler üretmektedir. Yaşadığımız her türlü duygunun ve ruh halinin bu suretle beynimizde titreşimsel bir karşılığı bulunmaktadır. İnsan beyninin yaymış olduğu, bir voltun milyonda biri kadar düşük bir voltaja sahip bu dalgaların belirli frekanstaki titreşimleri, insanın ruhsal enerjisini (mutlu, mutsuz, sıkıntılı, stresli, huzurlu) oluşturup, onun yaşam kalitesini belirlemektedir.

İnsanın aşık olduğu kimseyi hatırladığında veya onu  gördüğünde tir tir titremesi, sinirlendiğinde parçalamak istemesi, huzurlu olduğunda rahatlayıp kendisini kuş gibi uçabilecek derecede mutlu hissetmesi, herhangi bir işin başlangıcın da ilerde karşılaşacağı sonucun ne olacağını bilememenin yaşattığı stres ve kalp çarpıntısı.. 
Yukarıdaki cümlelerin içinde saklı duyguların her birinde beynimiz, ayrı dalga boylarında titreşimler oluşturmakta ve yaşadığımız bu duygu değişimleri sırasında da her dalga boyunun salınımı, frekansı değişmektedir.

  Günümüzde beyinden yayılan elektrik sinyallerini kafatasına bağlanan alıcılarla ölçmek mümkündür. Elektro ensefalo gram (EEG) denen bir aletle ölçülen bu sinyallere doğal olarak "beyin dalgaları" deniliyor. Esas olarak tespit edilen 4 tür beyin dalgası var. bunlar delta, teta, alfa, beta dalgalarıdır.

delta dalgaları    (0-4  hz.)         derin uyku halinde,
teta                     (4-7 hz.)         uykuya geçiş sırasında,
alfa                     (7-14 hz.)       fiziksel, ruhsal rahatlama, huzurlu bilinç halleri,
beta                    (14-30 hz.)     gergin, stresli, huzursuz bilinç halleri,

Beyinde bulunan 100 milyarın üzerindeki nöron (sinir hücresi) frekans dalgaları oluşturarak bu dalgaları yaymaktadırlar. Beynimizden yayılan bu dalgalar oldukça karmaşıktır. Bu dalgaları tek tek algılayarak çözümleyip, kontrol etmek ise insan için oldukça zordur. 

Günümüz gelişen teknolojisi sayesinde, beyin dalgaları hassas bir şekilde görüntülenip, ölçülebilmekte ve gerekli müdahaleler yapılarak aşırı sinirlilik, uzun süreli stres, uyku bozuklukları gibi yaşam kalitesini bozan durumların tedavisi yapılabilmektedir. (günümüzde sıkça kullanılan anti depresan ilaçlarda bir yerde beynin yüksek frekanslardan yaydığı dalgaları düşük frekanslara çekebilmek için beyin kimyasına yapılan müdahalelerdir.)

Yalnız her dalga türü, bilinç durumunun bir aşamasıyla bağlantılıdır. Bu dalgalar arasında uyumlu, doğal, sistematik bir geçiş sağlanamadığında insan çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu yüzden geçişler küçükten- büyüğe veya büyükten küçüğe bilinçli bir sıralama takip etmeli ve geçişinin oldukça yumuşak olması gerekmektedir. 

 Beynin zıt dalgalara ani geçişi, insana çeşitli sıkıntılar yaşatabilir. Örneğin, uykunun en derin yerinde “delta” dalgaları üretmekte olan beyin, bir an da gürültü ile uyanıp güne stresle başladığında “beta” dalgaları üretmeye başlar. Ve insan rahatlamak için bir fincan kahve, sigara, vb. şeyler içerek farkında olmadan beta dalgalarını bastırarak içerisine girdiği ruhsal duruma uyum sağlamaya çalışır. 

 Gerektiği zamanda ise delta ve teta dalgaları beyinde oluşmazsa, kişide uykusuzluk sorunu oluşmaya başlar. Yaratıcılığımızı ve günlük hayatımızdaki performansımızı geliştirmek için ise delta dalgalarının beyinde artırılması gerekir. Çünkü İnsanın kendisini rahatlatarak stresten uzak kalıp, performansını yükseltmesi bu dalgaların artırılmasına bağlıdır. Bu yüzden her dalga kendine göre bir öneme sahip bulunmaktadır.

Beyin frekans dalgaları kişinin ruhsal durumuna göre bir oluşurlar, bir kaybolurlar. Örneğin, alfa dalgaları derin uykuda ya da aşırı heyecan durumlarında neredeyse hiç yoktur. Genellikle insanın rahat, mutlu olduğu, huzurlu durumlarda alfa dalgaları oluşmaktadır. 

Saniyede ortalama 7-14 kez salınan “alfa dalgaları” günlük performansımızı artıran, beyni stresten koruyan ve genellikle yaratıcı olmamızı sağlayan dalgalardır. Buradan da anlaşıldığı üzere alfa dalgaları insan’ın mutlu, huzurlu olduğu zamanlarda beyni’nin yaydığı dalgalardır. 

Kimi insan resim yaparken, kimisi müzik dinlerken, kimisi konuşurken, kimisi de einstein de olduğu gibi matematik problemleri çözerken farkında olmadan beynin de bu dalgaların oluşmasına neden olur. Ve mutlu, huzurlu, stresten uzak kalitesi yüksek zaman dilimini yaşarlar. 

Alfa dalgalarının baskılanması insanda gerilim, stres oluşturmaktadır. Bu durumdan kurtulmak bilinçaltına yeni imgeler yerleştirip onu ikna edebilmek ve bu yolla bedeni tamamen rahatlatarak, saniyede 7-14 hz. arasında titreşen alfa beyin dalgalarının oluşturduğu bilinç seviyesine inmekle mümkündür. Örneğin bilinçli kılınan namaz sırasında ve sonrasında beyin alfa düzeyindedir. Namaz sırasında ayet anlamlarının hissedilip, yaşanmaya başlanması ile “Gündelik Bilinç Hallerinin” hakim olduğu beyindeki yoğun “beta” dalgaları yerini kişiye huzur, huşu, teslimiyet gibi kişiyi "ben"liğinden uzaklaştırıcı hal’leri ortaya çıkartan “alfa” dalgalarına bırakır. Bu da Kuran’da (mü’minun suresi/2) “Onlar Salat(namaz)larında Huşu İçersindedirler” ayeti ile ifade edilmiştir.

Yalnız burada dikkatin ve farkındalığın yoğun olması gerekir. Çünkü bu dalgaların oluştuğu süreç uykuyla uyanıklık arasındaki bir süreçtir. yoksa beyin dalgaları teta’ya düşer ve bu suretle insan kendinden geçerek  uyku moduna girer. Farkında olmadan ayakta uyumaya başlar.

11 Kasım 2012 Pazar

Öze yolculuk - Yeniden diriliş

Hakikate cahil olarak, bilincinin var olarak kabullendiği bedeni içersinde dünya(sın)da yaşadığını zanneden kimseler, üst bilinç seviyelerine göre diri, diri mezarların da yaşamaktadırlar. Üst bilinç sahibi zatlar “Fatiha” okunması gereken asıl ölülerin "Bedenleri diri, manaları ölü" olan kimseler olduğunu ifade etmişlerdir.

İnsan, tüm evrensel yapıyı meydana getiren tek’deki yaratıcı düşünceyi (kozmik bilinci) kendi kapasitesi ölçüsünde ortaya çıkaran ve algılayabilen frekans dalga yapıdaki bilinç titreşimlerinden ibaret sınırlı terkipsel bir yapıdır.

 Algıladığı/gözlemlediği her boyutu madde olarak değerlendiren bu yapı bulunduğu her boyut (dünya, rüya, ölüm sonrası, vb.) da mevcut veri tabanı tarafından, gelen frekansları kapasitesi (formatı) oranında yorumlayarak, madde yapılı bir dünya içersinde yaşanıyormuş izlenimi, algılaması oluşturur.

 Böyle bir bilince sahip yapı "tek varlık" şuurunun gelişmemiş olması nedeni ile kendisini "bütünden" ayrı bir varlık olarak algılar. Bu suretle de kendi sınırlı dünya(sın)daki yaşamını oluşturur. Nedensellik-sonuç ilişkisinin kuralları içine sıkışmış böyle bir bilince sahip insan artık kabre (bedensellik bilincine) girmiş ve farkında olmadan oluşturduğu dünya-sı kendisini hapsettiği mezarı olmuştur.

Bedensellik bilinci içersinde olan insan dünya(sın)da sahiplenmeler, kaygılar ve korkular yaşar. Yaşadığı deneyimlerin bütünle ilişkisini kuramaz. Bu durum sonuçta insanı yaşamla mücadeleye, yaşama direnmeye, kabulsüzlüklere ve kendisiyle çatışmalara, kısaca "cehennemini" yaşamaya zorlar.

İnsan, dünya yaşamında fark edemediği bu gerçeği ancak enerji bedeninin, biyolojik bedenini, terk ettiği, ölüm sonrası kavrar ve geride bıraktığı o güne kadar var zannettiği bedenin aslında tek’e perde vazifesi gören, bir yanılgı (illüzyon) olduğunu anlamaya başlar. Fakat çok geç kalmıştır.

 Bu olay Kuran’da (Mümin suresi/100) “Onlara ölüm geldiğinde, rabbim beni (dünyaya) geri gönder de yapmam gerekirken, yapmadığım şeyleri yapayım derler. Fakat asla ölümü tattıktan sonra bir daha dünya’ya geri dönemezler ” şeklinde ifade edilmektedir.

Önemli olan insan’ın biyolojik beden algılamasında(dünya yaşamında) iken iş işten geçmeden bu hakikati fark ederek, bilincini formatlayıp yenileyebilmesidir. Bunu başarabilen bilinç algılayabildiği ölçüde kaynağını özünü sorgulamaya tefekkür etmeye başlar ve öz’üne, doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk "dikey" olarak insan’ın var olarak algıladığı cismani bedeninden, ruhani bedenine(öz’üne) yapacağı bir yolculuktur. Bu yolculuğa “miraç” adı da verilir.

Bu hal, insanın dünya(sın)da yaşamına devam ederken, tefekkür ve çalışmalar neticesinde ulaştığı yüksek farkındalık ile oluşan bilinç sıçraması neticesinde, dünya(sın)ın ve varlığının aslında bir yanılma (illüzyon) olduğunun farkına vararak, yeni bir bakış açısı ile "evrensel sistemi" okumaya başlayıp, tek’deki varlığının idrakine vararak, mezarından/ beden kabrinden dirilmeye başladığı "an"dır.

Öncelikle kişinin mezarından(beden kabrinden) dirilebilmesi, özünde var olan melek(e)leri kendinde açığa çıkarabildiği ölçüdedir.

Melek (bağlayıcı güç) zihnin birimselliğinden kaynaklanan yaşayışı "tek"e bağlayarak, varlığın gerçekte tek olduğunu hissettirecek güçleridir. Bu güçlerin açığa çıkmasının yolu, şartı da insanı diğer canlılardan farklı kılan sorgulama, derinlikli düşünme (tefekkür) kabiliyetinden geçmektedir.

Sıradan düşünceler, yatay boyuta (kişinin sınırlı dünyasına) ait iken, "tefekkür" dikeye (sınırsız, bütünselliğe)  tek’e kanat açmanın ilk şartıdır.

İnsan alemi sorgulamaya, düşünmeye (tefekküre) başladığında, farkındalık dan uzak, ölü olan, şuuru, içsel dünya frekansıyla rezonansa girer ve bunun neticesinde, özündeki hidayet eden, karanlıktan aydınlığa çıkartan ilim ağırlıklı boyutsal yapı (mehdi) bilincinde ortaya çıkar. Ve bu suretle kişi birimsel ayrı, ayrı varlıkların olmadığı parçalardan oluşmamış "tek/tümel" yapının farkına varır. (Mehdi, "tenzih" ve "teşbih" esaslarının eşit oranda bileşimi olan İslâm dini`nin "tevhid" ilmini ortaya koyan yüksek ilim ağırlıklı bilinçsel yapıdır.)

Bu farkındalıkla tefekkür eden kişi önce alemi sorgulayıp, düşünmeye başlar. Ölü olduğu mezarı, sorgu melek(e)lerini çalıştırabildiği oranda kabir alemine dönüşür (içsel dünyaya, dalga bedene geçer.) ve bu suretle beden zannının şuuruna varır.

 Beden zannının, birimsellik bilincini yakması ile de cehennem’den geçerek hakikati algılamaya başlar. Bir anda uykusundan uyanır (kıyameti kopar). Ve sonuçta genetiğinin ve terkibinin oluşturmuş olduğu sanal ben’liğini öldürüp, mezarından diriliverir.

İşte bu yaşanan "ölmeden, önce ölmek denilen haldir." Bu farkındalığa ulaşan eski bilinç yok olmuş, yep yeni bir bakış açısına sahip bir bilincin doğumu gerçekleşmiştir. Kişinin Muhammedi ilme sahip, kudret ağırlıklı “İsa”sı doğmuştur. (Deccal "teşbih" esasını, ben'lik üzerinden algılayıp, yanlış değerlendirme neticesinde, bilincin kendini Tanrı olarak kabul etmesi ve bedensel boyutta bu durumun yaşanmasıdır. İsa aleyhisselâm ise, "teşbih" hakikatını insanlığa açmış zât olarak, teşbih esasını yanlış değerlendirmekden kaynaklanan sapmaları düzeltmek üzere "kudret" sıfatının bir tezâhürü olan "Allah`a yakîn" hâlinin sembolüdür)

Düşünen, tefekkür eden akıl artık bu şuurla baktığında alem de tek den başka varlık bulamaz. Sonuçta anlar ki!. Tüm boyutlar ve içindekiler her an o "tek"den çokluk görüntüsü olarak yansımakta, açığa çıkanların her biri de bu suretle, tek olana perde görevi yapmaktadır.

Bu hakikati fark edebilen bilinç için artık iyi, kötü, ben, sen, öteki, vb. gibi kavramların bir anlamı kalmamıştır. Çünkü o gerçek mana da anlamıştır ki!.. Tek’in varlığını örtecek, ona ortak koşacak, ona isyan edecek, başka hiç bir şey yoktur. O, Kuran'daki (İhlas suresinde) belirtilen "Varlık doğmamış, doğurmamış, sınırsız, eşi, benzeri olmayan ahad/tek dir" hakikatini fark etmiştir.

Varlığın tek olduğu hakikatini fark eden bilinç, zannındaki ikinci bir varlık olan tanrı inanışından da arınarak, işlerini ikinci bir varlığa havale etme huyundan da vaz geçer ve sorumluluklarını yüklenir. Anlar ki!. kendisi bir şey yapmadan dünya(sın)da değişecek hiç bir şey yoktur. Çünkü gerçek de "Allah zahiren kendisinden/kendisi olarak işlemektedir".

Bu bilince ulaşan, evrendeki mükemmel işleyen sisteme (sünettullaha) şahadet etmiş/şahit olmuştur. Ve bundan sonraki yaşamını mükemmel işleyen tek’in sistemine teslimiyet içersinde bir kul olmanın bilinci ile “Razı” olarak sürdürür. Rıza/teslimiyet üzerine kurulmuş olan sistem de razı olmanın bilinci ile varlık da her an tek'i görür, tek'i yaşar. Bu olay Kuran da (maide suresi/119) "Allah onlardan razı, onlar da Allah dan razıdır, İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur." şeklinde ifade edilmektedir.  Not: Hakikat Yolculuğumda, Işık olup İlmiyle Ufkumu açan Günümüzün çok Değerli İlim İnsanı Ahmed Hulusi başta olmak üzere Cemalnur Sargut, Lütfü Filiz, Berkay Özcan, Saim Yusuf ve bu Yola Işık tutan Tüm Dostlardan Allah Razı olsun. 

13 Ağustos 2012 Pazartesi

Bilincin Uyanışı "Kadir Gecesi"

         Bismillahirrahmânirrahîm.
        Allah Manası Özümde, Özüm de Sınırsız Güç ve Üretkenlik var.

    1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
        Biz Onu Kadir Gecesinde İndirdik,

    2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 
         Kadir Gecesinin Ne olduğunu Bilir misin ?

    3- Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
        Kadir Gecesi Bin Aydan (Bir Ömür) daha Hayırlıdır!

   4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
        O Gece Melekler ve Ruh, Rablerinin İzniyle onun Öz'ünden Bilincine İnerler (Tenezzül ederler).

   5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
       Bir Selamettir (Hakikate Doğuştur/Bilincin Uyanışıdır) O Gece Ta ki ! Tan Yeri Ağarıncaya Kadar.


   "Kadir gecesi"  değerlendirebilenler için farkındalığın arttığı, bilincin uyandığı  yeni bir algılama ile tek'lik şuuru içersinde evrensel sistemin okunmaya başlandığı, "Bilinç sıçramasının" yaşandığı  çok yüksek frekanslı enerjinin açığa çıktığı "gece"nin adıdır.

   Bu gece öyle muazzam bir bilinç sıçraması'nın yaşandığı gece'dir ki!.. Oluşan yüksek farkındalık neticesinde bu gece den nasibini alanların yaşadıkları öylesine büyük ve yüce bir hal dir ki!.. Bu onların yepyeni bir farkındalıkla, yepyeni bir bilinçle yeniden doğdukları (baa's oldukları) ve bu yeni bilinçle/formatla, o "an"dan itibaren evrensel sistemi okumaya başladıkları çok özel bir gecedir. Bu "an"dan sonra artık ben demek mümkün değildir. Kişi hakikatine doğmuştur/uyanmıştır.

  İşte “Kadir gecesi” bir ömür çalışılsa da elde edilmesi mümkün olmayan, bilincin bir an'da "yatay' dan, dikey'e" yükselmesine neden olan,bilinç sıçramasına imkan veren çok yüksek frekanslı enerjiyi içinde barındıran böylesine muazzam bir gecedir.

    Kadir gecesi içersinde ki  bir zaman diliminde uygun astrolojik etkilerin oluşumu neticesi yeryüzüne ulaşan yüksek frekanslı kozmik ışınlar, alıcı frekansları açık kişilerin beyinlerindeki (epifiz) nöronları tetikleyerek, bu kişilerin bilincinde yeni bir açılım meydana getirir ve bunun sonucunda da kişi, aslında öz'ünde olup da o an'a kadar  kendisine kapalı kalmış olan yüksek frekanslı dalgaları deşifre ederek ulaştığı farkındalıkla bir an'da evrensel sistemi okumaya başlar.


    Kişi ulaştığı bu yüksek farkındalık neticesinde bilincini birimsel varlık sanısından arınmış olarak, ilham alabilen yapı olan “Adem” bilincinde bulur. Ve artık kişinin  kendi evren’indeki ademi yaratılmış ve "Risalet" dönemi (kişinin öz'ündeki  tek’e ulaşma yolculuğu) başlamış olur.

     Kişi, bu an'dan sonra algıladığı alem’inde daha derinsel, içsel boyutlara ulaşarak öz’ündeki diğer üst şuurlu bilinç boyutlarını sırasıyla (Nuh, İbrahim, Musa, İsa, vb.) kendinde bulup açığa çıkarmak suretiyle, evrenindeki yolculuğunu sürdürmeye devam eder.

     Ve sonuç da öz'ün de mevcut olup da, kapalı kalmış olan tüm bu bilinç boyutlarını "tevhid" ettiğinde (birlediğinde) yani gerçek anlamda kişi bilincini “Muhammedi boyutta”  bulduğunda kişinin risalet (tek olana varış yolculuğu) tamamlanmış olur. Ve kişi o "an" dan itibaren Tek’in şuuru ile evren(in)i seyretmeye, algılamaya başlar.

 Bunun sonucunda kişi kainatta var olan her şeyin mükemmel bir düzen içersin de yaratıldığının ve yaratılana yapısının gereksinimi neyse eksiksiz, tam olarak verildiğinin farkına varır. Dengeli bir sistem içersinde bulunduğunu idrak ederek "teslim = islam halini" yaşamaya başlar. Bu bilinçle geçmiş, gelecek hiç bir şeyin kaygısını duymaz, ne gelene sevinir, ne gidene üzülür, içinde bulunduğu an’ı en iyi şekilde değerlendirmenin verdiği yüksek bilinç hali ile dünya(sın)da cennetini yaşayarak "takva/korunma" sağlamış olur. 

   “Allah” bu gecenin gerçek kıymetini  bilip de, değerlendirebilmeyi nasip etsin...

4 Mayıs 2012 Cuma

Allahın yaratış sistemi "Kader"

 Dünyamızda varlık olarak algıladıklarımız sınırsız, tek olanın sahip olduğu sonsuz manaların belirli ölçülerdeki terkipsel oluşumlarının sınırlı algılama araçları ile algılayan tarafından varlık/mevcudat olarak algılanarak değerlendirilmesi olayıdır

    Gerçekte ise varlık "ihlas suresinde" belirtildiği gibi, tek, ahad (sınırsız, sonsuz, doğmamış ve doğurmamış) dır. Sınırlanmış algı, sınırlı varlık var sanır. Sınırlı algı belirli bir ölçü içersindeki mana terkipleri ile oluşur. Yani algıladığımız var zannettiğimiz her şey sınırsız tek olanın sahip olduğu sınırsız mana guruplarının belli ölçülerdeki terkiplerinin veri tabanımızca yaşamımız da fiiller olarak algılanması olayıdır.

    Allah'ın yaratış sistemi, ölçü/terkip ile oluşan manaların oluşturduğu programın/kader'in gelen verileri pozitif/sevap veya negatif/günah olarak değerlendirerek sonuçlarını yaşama prensibine dayanır.

    Kader dediğimiz şey, kişinin dünyaya gelirken astrolojik ve genetik unsurlar ile beyninin formatlanması (fiziksel, metafiziksel yetenek ve kabiliyetlerinin) ölçülendirilmesi olayıdır. Oluşan bu format doğrultusunda kişinin her alanda yaşadıkları bu ölçü/kader mekanizmasını kullanarak açığa çıkarttıklarının getirisinin sonucu olarak oluşmaktadır. 

     Kainatta her şey sahip olduğu bir program/kader ile yani ölçü ile var olmaktadır. Çünkü ölçülendirme olmasa sınırlama olmaz. Sınırlama olmazsa çokluk, çeşitlilik alemi oluşup, yaratılamaz.

    Çokluk/varlıklar aleminde her şey, herkes değişik ölçülerde bir birinden farklı olarak oluşturulmuştur. Herkesin dünyası sahip olduğu program/kader dolayısı ile bir birinden farklıdır. Bu yönde yaratılanlar arasında bir eşitlik yoktur.

    Eşitlik olamaz da, eğer eşitlik olsaydı, mevcudat var olamazdı, her şey aynı, donuk, sabit bir şey olur. Çokluk, çeşitlilik olamaz manalar (esma) açığa çıkamazdı. Bundan dolayı varlıkta eşitlik olamaz, olmayacak bir şeydir. Hz. Muhammed  "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyecek ve bunun farkına varıp pişman olup tövbe edecek değişik yapıya sahip topluluklar yaratırdı" diyerek konuya dikkat çekmiştir.

   Fakat Allah'ın "adl" ismi gereği adaleti vardır. Allah'ın adaleti herkese her şeyi eşit dağıtılması anlamında anlaşılmamalıdır. Kişi hangi terkipsel ölçüler içersindeki programla/kader'le hangi amaca dönük yaratılmışsa, Allah kimde hangi manayı açığa çıkarmışsa, onu o manaya uygun özellikler ile donatmıştır. Kişi Allah'ın "adl" ismi gereği yapısının gereksinimi ne ise onu eksiksiz ve tam olarak alır ki.. bu Allah'ın adaletidir, ona “adil” davranılmasıdır. "Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez." (Bakara suresi/286)

     Kişinin “öz”ünde mevcut olmayan hiç bir şey onda açığa çıkamaz, yoktan var olamaz. Kişinin var olarak algıladıkları kendisine takdir olunan ölçü ile oluşan format (kader)in sınırları oranındadır. Kişinin algılayarak açığa çıkartıp var olarak algıladığı her şey “öz”ündeki şifrelenmiş sınırsız tüm bilgi (data) nın kişiye takdir edilen ölçü oranında çözülmüş, deşifre edilmiş halidir. 
  
Kimin hangi mana guruplarının terkibinden oluştuğunu, nasıl bir formata/terkibe sahip olduğunu bilemediğimiz için, başkaları için yaptığımız eleştirileri kendi sahip olduğumuz program/format üzerinden değerlendiririz ve farkında olmadan gıybete, yanlışa düşerek, enerji bedenimize negatif (günah) dalgaları yükleriz.

Bu yüzden terkipsel mana bileşimleri olan varlıklara (şahıslara, yapılara, vb.) takılı kalmadan nötr bir bakış açısıyla olayları değerlendirmek insanı daha doğru sonuçlara götürerek, bir sonraki “an” da yaşamında daha pozitif verilerin açığa çıkmasını sağlar.


Bunun için Kuran'da (Fatiha suresinde)“Elhamdu lillahi Rabbil’alemiyn” "Değerlendirmek sadece, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur." ifadesi ile doğru değerlendirebilme yapabilmenin sadece sınırsız kapasiteye sahip “Alemlerin Rabbi” tarafından mümkün olabileceği belirtilmiştir.

Aslında var olarak algıladığımız her şey, tek olan varlığın frekans dalga şeklindeki manalarının/esmalarının his, duygu, çevresel yorum ve şartlanmalarla oluşmuş bulunan veri tabanları vasıtasıyla oluşmuş format üzerinden değerlendirerek, içte olanın dışa projeksiyonu yani kendinden, kendine seyridir.

Bu yüzden terkipsel manalar olan İsimlere, şahıslara, yapılara takılı kalmadan nötr bir bakış açısıyla olayları değerlendirmek insanı daha doğru sonuçlara götürerek, bir sonraki “an” da yaşamında daha pozitif verilerin açığa çıkmasını sağlar.

Aksi taktirde şahıslar, kişiler, vb. üzerinden olaylara bakıldığında kişisel, çevresel algı ve şartlanmalarla oluşmuş beyindeki  veri tabanı bu kişi ve şahıslara o ana kadar hangi verileri (kin, nefret, öfke, sempati, sevgi, vb.) yüklemişse o format doğrultusunda otomatikman bir değerlendirme yaparak bu doğrultuda bir çıktı oluşturur. Ve resmin bu bölümünde beyni bloke ederek, kişinin daha geniş değerlendirme yapabilmesini sağlayacak bakış açısını ortadan kaldırır, kişiyi dar bir alana hapseder.

Bu da kişinin büyük resmi gözden kaçırmasına neden olur. Bir süre sonrada büyük resim deki oluşumların getirileri insanın dünya(sın)da açığa çıkıp yer aldığında bunlar neden başıma geldi diye şikayet eder, sorgulamaya başlar. Oysa farkında olmasa da yaşadığı her şey kendinden kendinedir.

Bu yüzden başkaları hakkında dedikodu yapmak, zanda bulunmak, yorum yapmak ve eleştiride bulunmanın, yani kısaca “gıybet” etmenin dinde/sistemde en büyük günah/kişiye negatif dönüş (fed beck) oluşturacağı, Kuran da bir çok ayet de ve Hz. Muhammedin hadislerin de önemle ifade edilmiştir. (Hucuret suresi/12) de “gıybet” etmenin insanın ölü kardeşinin etini yemesi ile eş değer derecede çok büyük  günah/negatif oluşum meydana getiren bir durum olduğu özellikle ifade edilmiştir.

 Konuyu özetlemek gerekirse doğum an’ında alınan kozmik etkilerle, irademiz dışında beynin formatlanması (fiziksel ve metafiziksel kabiliyetlerin oluşması ) değiştirilemez programımız(ayanı sabite) yani “Kader"imizdir.


 Beyin de oluşan bu ana formatı (ayan-ı sabite) yaşam içerisinde kullanarak sınırsız sayıdaki alternatif  seçenekler içinden cüz-i irade'yi ile yaptığımız seçimlerin bir sonraki “an”ımızı oluşturması ile dünya(mız)da  açığa çıkartarak yaşadıklarımız “kaza”mız(hüküm) olmaktadır

Külli irade/kader’i (ana programı) değiştirmek mümkün değildir. Fakat bu mevcut format/program ile sonsuz sayıdaki alternatif seçenekler içinden seçimde bulunmak suretiyle kaza/hükümleri değiştirerek bir sonraki “an”da yaşayacaklarımızı oluşturmak bizim elimizdedir..
  
 Kainatta var olan her şeyin belli bir terkip, ölçü  ile yaratılmış olduğunun ve yaratılana yapısının gereksinimi ne ise eksiksiz verildiğinin farkına varabilen insan, dengeli bir sistem içersinde bulunduğunu fark ettiğinde (kadere iman ettiğinde) teslim = islam halinin getirdiği hal sonucu geçmiş, gelecek hiç bir şeyin kaygısını duymayarak, takva/korunma sağlamış olur. Ne gelene sevinir, ne gidene üzülür, içinde bulunduğu “an”ı en iyi şekilde değerlendirerek, bir sonraki “an”ını (kaza’sını) oluşturmuş olmanın verdiği yüksek bilinç hali ile DÜNYAsınDA cennetini yaşar.